Alpbach Rchtg. Brixlegg - Brixlegg - km 10,3 - Brixlegg - km 10,3 - Germany

Bayern - Strecken / Roadways A / A L5 / L5 - Deutschland

Web camera: Alpbach Rchtg. Brixlegg - Brixlegg - km 10,3 - Brixlegg - km 10,3 - Germany
Bayern - Strecken / Roadways A / A L5 / L5 - Deutschland

Alpbach Rchtg. Brixlegg - Brixlegg - km 10,3 - Brixlegg - km 10,3
Bayern - Strecken / Roadways A / A L5 / L5
Alpbach Rchtg. Brixlegg - Brixlegg - km 10,3 - Brixlegg - km 10,3 - Germany