US-1/9 @ Bond St, Elizabeth (12942) - New York City

New York 511NY, Union County - New York City

Web camera: US-1/9 @ Bond St, Elizabeth (12942) - New York City
New York 511NY, Union County - New York City

US-1/9 @ Bond St, Elizabeth (12942)
New York 511NY, Union County
US-1/9 @ Bond St, Elizabeth (12942) - New York City