I-295 @ MM-52.7, SB Shoulder (16533) - New York City

New York 511NY, Hudson County - New York City

Web camera: I-295 @ MM-52.7, SB Shoulder (16533) - New York City
New York 511NY, Hudson County - New York City

I-295 @ MM-52.7, SB Shoulder (16533)
New York 511NY, Hudson County
I-295 @ MM-52.7, SB Shoulder (16533) - New York City