I-90 at Interchange 25 (Schenectady/I-890) (2ml15380w) - New York City

New York 511NY, Albany County - New York City

Web camera: I-90 at Interchange 25 (Schenectady/I-890) (2ml15380w) - New York City
New York 511NY, Albany County - New York City

I-90 at Interchange 25 (Schenectady/I-890) (2ml15380w)
New York 511NY, Albany County
I-90 at Interchange 25 (Schenectady/I-890) (2ml15380w) - New York City