Whitestone Expwy @ 25 Rd (Median) (601) - New York City

Queens - New York City

Web camera: Whitestone Expwy @ 25 Rd (Median) (601) - New York City
Queens - New York City

Whitestone Expwy @ 25 Rd (Median) (601)
Queens
Whitestone Expwy @ 25 Rd (Median) (601) - New York City