C3-SIE-08-EB_at_Bradley_Ave-Ex11 (1265) - New York City

Staten Island - New York City

Web camera: C3-SIE-08-EB_at_Bradley_Ave-Ex11 (1265) - New York City
Staten Island - New York City

C3-SIE-08-EB_at_Bradley_Ave-Ex11 (1265)
Staten Island
C3-SIE-08-EB_at_Bradley_Ave-Ex11 (1265) - New York City