I-87 near Interchange 8 (I-287) (1ml01140n NYT) - New York City

New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

Web camera: I-87 near Interchange 8 (I-287) (1ml01140n NYT) - New York City
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

I-87 near Interchange 8 (I-287) (1ml01140n NYT)
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway
I-87 near Interchange 8 (I-287) (1ml01140n NYT) - New York City