I-87 SB MP 13.6 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01360b NYT) - New York City

New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

Web camera: I-87 SB MP 13.6 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01360b NYT) - New York City
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

I-87 SB MP 13.6 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01360b NYT)
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway
I-87 SB MP 13.6 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01360b NYT) - New York City