I-15 SB @ 1400 N / MP 320.46, CVL - Utah

Utah, UDOT, I-15 SB - Utah

Web camera: I-15 SB @ 1400 N / MP 320.46, CVL - Utah
Utah, UDOT, I-15 SB - Utah

I-15 SB @ 1400 N / MP 320.46, CVL
Utah, UDOT, I-15 SB
I-15 SB @ 1400 N / MP 320.46, CVL - Utah