University Ave / US-189 @ Bulldog Blvd / 1230 N, PVO - Utah

Utah, UDOT, University Ave / US-189 - Utah

Web camera: University Ave / US-189 @ Bulldog Blvd / 1230 N, PVO - Utah
Utah, UDOT, University Ave / US-189 - Utah

University Ave / US-189 @ Bulldog Blvd / 1230 N, PVO
Utah, UDOT, University Ave / US-189
University Ave / US-189 @ Bulldog Blvd / 1230 N, PVO - Utah