University Ave / US-189 @ University Pkwy / 1650 N / SR-265, PVO - Utah

Utah, UDOT, University Ave / US-189 - Utah

Web camera: University Ave / US-189 @ University Pkwy / 1650 N / SR-265, PVO - Utah
Utah, UDOT, University Ave / US-189 - Utah

University Ave / US-189 @ University Pkwy / 1650 N / SR-265, PVO
Utah, UDOT, University Ave / US-189
University Ave / US-189 @ University Pkwy / 1650 N / SR-265, PVO - Utah