I-87 at Interchange 23 (Albany /I-787) (2ml14190n) - New York City

New York 511NY, Albany County - New York City

Web camera: I-87 at Interchange 23 (Albany /I-787) (2ml14190n) - New York City
New York 511NY, Albany County - New York City

I-87 at Interchange 23 (Albany /I-787) (2ml14190n)
New York 511NY, Albany County
I-87 at Interchange 23 (Albany /I-787) (2ml14190n) - New York City