C3-SIE-14-WB_at_Hyland_Blvd_Ex14 (1270) - New York City

Staten Island - New York City

Web camera: C3-SIE-14-WB_at_Hyland_Blvd_Ex14 (1270) - New York City
Staten Island - New York City

C3-SIE-14-WB_at_Hyland_Blvd_Ex14 (1270)
Staten Island
C3-SIE-14-WB_at_Hyland_Blvd_Ex14 (1270) - New York City