I-87 NB MP 15.7 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01570n NYT) - New York City

New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

Web camera: I-87 NB MP 15.7 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01570n NYT) - New York City
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

I-87 NB MP 15.7 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01570n NYT)
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway
I-87 NB MP 15.7 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01570n NYT) - New York City