I-15 SB @ 2300 N / MP 337.48, SUN - Utah

Utah, UDOT, I-15 SB - Utah

Web camera: I-15 SB @ 2300 N / MP 337.48, SUN - Utah
Utah, UDOT, I-15 SB - Utah

I-15 SB @ 2300 N / MP 337.48, SUN
Utah, UDOT, I-15 SB
I-15 SB @ 2300 N / MP 337.48, SUN - Utah