I-87 SB MP 15.5 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01550s NYT) - New York City

New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

Web camera: I-87 SB MP 15.5 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01550s NYT) - New York City
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

I-87 SB MP 15.5 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01550s NYT)
New Jersey Thruway, New York Region, I-87 - NYS Thruway
I-87 SB MP 15.5 Gov. Mario M. Cuomo Bridge (1ml01550s NYT) - New York City