Washington DC, SHA (Washington DC) (2/2) - Cameras