Washington DC, SHA (Washington DC) (1/2) - Cameras