Washington DC, Montgomery (Washington DC) - Cameras