Washington DC, Montgomery (Washington DC) (4/6) - Cameras