Washington DC, Montgomery (Washington DC) (6/6) - Cameras