Washington DC, Montgomery (Washington DC) (3/6) - Cameras