Washington DC, Montgomery (Washington DC) (2/6) - Cameras