Washington DC, Montgomery (Washington DC) (5/6) - Cameras