Washington DC, VDOT (Washington DC) (7/7) - Cameras