Washington DC, VDOT (Washington DC) (5/7) - Cameras