Washington DC, VDOT (Washington DC) (2/7) - Cameras