Washington DC, VDOT (Washington DC) (3/7) - Cameras