Washington DC, VDOT (Washington DC) (4/7) - Cameras