I35 N @ AT 119TH ST (N) - USA

Missouri, Kansas City, I35 N - USA

Web camera: I35 N @ AT 119TH ST (N) - USA
Missouri, Kansas City, I35 N - USA

I35 N @ AT 119TH ST (N)
Missouri, Kansas City, I35 N
I35 N @ AT 119TH ST (N) - USA