I635 N @ at MERRIAM DR (N) - USA

Missouri, Kansas City, I635 N - USA

Web camera: I635 N @ at MERRIAM DR (N) - USA
Missouri, Kansas City, I635 N - USA

I635 N @ at MERRIAM DR (N)
Missouri, Kansas City, I635 N
I635 N @ at MERRIAM DR (N) - USA