I435 N @ KANSAS AVE (N) - USA

Missouri, Kansas City, I435 N - USA

Web camera: I435 N @ KANSAS AVE (N) - USA
Missouri, Kansas City, I435 N - USA

I435 N @ KANSAS AVE (N)
Missouri, Kansas City, I435 N
I435 N @ KANSAS AVE (N) - USA