I-95 @ Disston St (CAM-06-123) - USA

Pennsylvania, Philadelphia - USA

Web camera: I-95 @ Disston St (CAM-06-123) - USA
Pennsylvania, Philadelphia - USA

I-95 @ Disston St (CAM-06-123)
Pennsylvania, Philadelphia
I-95 @ Disston St (CAM-06-123) - USA